ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω το Ε9 για το 2012 ?

Σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του Υπ. Οικ. η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2012

Απόφαση Υπ. Οικ. 1162/16.07.2012 (ΦΕΚ 2202/26.07.2012 τεύχος Β’) Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α'/27-12-2005).
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και να καθορίζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
3.Την αριθ. 05513ΕΞ/97/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάννη» (ΦΕΚ 2105Β'/9-7-2012).
4.Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: