ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. α. του Καταστατικού:  

"Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι έγγαμοι ή άγαμοι Ιερείς ή Διάκονοι των Ιερών Ναών της Ελλάδος". 

1) Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ι.Σ.Κ.Ε.: iske1890@gmail.com και να καταθέσετε το ποσό των 15 € (δεκαπέντε ευρώ) ως εγγραφή-συνδρομή στον τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι του Ι.Σ.Κ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με IBAN: GR7401100650000006529600287 αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκετε. Μαζί με την αίτηση στείλτε στο email του Συνδέσμου το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: