ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Σχέδιο Αποφάσεως Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την χορήγηση Μισθολογικών κλιμακίων σε Εφημερίους

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ …………………………………………………………….

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πράξις              / 2012

ΘΕΜΑ : Χορήγησις μισθολογικῶν κλιμακίων σύμφωνα με το Ν. 4024/2011»

Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον λαβόν ὑπ’ ὄψιν:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,28 & 29 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» όπως συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με την παρ. 7 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄ /02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Τη με αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.
  4. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/ΟΙΚ.2517/27-01-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με διευκρινήσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
  5. Την αριθ. οικ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
  6. Το υπ' αριθμ 7147/3114 -12/12/2011 εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατάταξη των Εφημερίων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίο. Ν.4024/2011
  7. Την αριθμ……./1-11-2011 Διαπιστωτική πράξη για κατάταξη των εφημερίων της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ……………………..
  8. Τα στοιχεία τα εις τόν ατομικόν φάκελο εκάστου εφημερίου ὑπάρχοντα, ἐκ τῶν ὁποίων προκύπτει ὅτι συνεπληρώθη ὁ χρόνος πού ἀπαιτεῖται διά τήν λῆψιν Μ.Κ., ἀποφασίζει τήν χορήγησιν αὐτῶν εἰς τούς κάτωθι ἐφημερίους, ὡς ἀκολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια: