ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου που αναφέρεται στην επίσημη αναγνώριση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

Παραθέτουμε την εγκύκλιο 2206 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ομιλεί για την επίσημη αναγνώριση του Ι.Σ.Κ.Ε., επειδή ακόμα και σήμερα ορισμένοι δεν αποδέχονται αυτόν ή αμφισβητούν τη θέση του μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

            Πρωτ. 4659 
Ἀριθμ. ............................                                     Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Νοεμβρίου 1978 
           Διεκπ. 2193 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2206 

Πρός 
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Θέμα: «Σχηματισμός ἀρχείου Ἱ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ» 

Διά τοῦ ἄρθρου 63 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὡς γνωστόν, ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος ἒλαβεν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν καί ὑπόστασιν ἐντός τῶν κόλπων τῆς Εκκλησίας. Ἐπειδή ὅμως, παρά ταῦτα, οὐδέν στοιχεῖον ὑφισταται παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἀφορῶν εἰς τήν ζωήν καί τό ἒργον τοῦ ἐν λογῳ Ἱ. Συνδέσμου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 26-9-1978 ὅπως σχηματίσῃ οἰκεῖον Φάκελλον ἐν τῷ Αρχειω Αὐτῆς, ὅστις θά περιλάβη πᾶν ὅ,τι ἀφορα εἰς τόν Ἱερόν Σύνδεσμον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ μέχρι σήμερον, διευκολυνομένου οὔτω τοῦ ἒργου τῆς ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἐντός τῶν κόλπων τῆς ὁποῖας ἀνήκει ὀργανικῶς καί ὁ ἐν λόγῳ Ἱερός Συνδεσμος. 

Ὅθεν, ἐξ ἀποφάσεως Συνοδικῆς παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε ἡμῖν πᾶν στοιχεῖον ἀναφερόμενον εἰς τήν δραστηριότητα τοῦ Ἱεροῦ Συνδεσμου ἐν τῇ Θεοσώστῳ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν οἶον: Πίνακα τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν, ὀνομαστικόν κατάλογον τῶν παρά τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου, συνοπτικήν ἒκθεσιν πεπραγμένων τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἱ. Συνδέσμου καί γενικῶς, πᾶν ὅ,τι θετικῶς θά ἠδύνατο νά συμβάλη εἰς τήν πλήρη καί συστηματικήν ἐνημέρωσιν τοῦ παρ’ Ἡμῖν σχηματισθησομένου φακέλλου ἐν τῷ Ἀρχειῳ διά νά δύναται ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἒχη πάντοτε μίαν εὐσύνοπτον καί ἀντικειμενικήν εἰκόνα τῆς δραστηριότητος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου, ὅστις, παρ’ ὅλην τήν νομικήν αὐτοῦ κατοχύρωσιν ἐν τῷ Καταστατικῷ Χάρτη τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁφείλει ὡς Σῶμα νά κινῆται καί νά δρᾶ πάντοτε ἐντός τῶν πλαισίων τῆς κανονικῆς καί πνευματικῆς ἐκ τῆς Ἱ. Συνόδου ἐξαρτήσεως αὐτοῦ. 

Ὁ Ἀθηνῶν Σεραφείμ, Προεδρος 
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Πολύκαρπος 
Ὁ Ὕδρας -Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἰερόθεος 
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Νικηφόρος 
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ 
Ὁ Ἠλείας Ἀθανάσιος 
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Θεόφιλος 
Ὁ Φιλίππων-Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος 
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος 
Ὁ Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος 
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Σπυρίδων 
Ὁ Μαρωνείας Δαμασκηνός 
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ανθιμος. 

Το άρθρο 63 του Ν. 590/1977 (Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος) αναφέρει:

Ἄρθρον 63.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ ΤΑΚΕ συγκροτεῖται ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ἐξ ἑπτὰ μελῶν ὡς κάτωθι:

α. Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὡς Προέδρου, ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ πρώτου τῇ τάξει Ἀρχιερέως ἐκ τῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ.

β. Ἑνὸς συνοδικοῦ Ἀρχιερέως, ὁριζομένου μετὰ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ.

γ. Τεσσάρων τακτικῶν ἐφημερίων ὁριζομένων μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, καὶ

δ. Ἑνὸς λαϊκοῦ, πτυχιούχου ἀνωτάτης σχολῆς οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν ὁριζομένου ὡσαύτως μετὰ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

Ἡ περὶ συγκροτήσεως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου πρᾶξις ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης συνοδικῆς περιόδου καὶ ἡ θητεία αὐτοῦ εἶναι διετής, πλὴν τοῦ συνοδικοῦ Ἀρχιερέως τοῦ ὁποίου ἡ θητεία εἶναι ἐνιαύσιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: