ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Αναβολή αρχαιρεσιών και παράταση θητείας του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε.


ΑΘΗΝΑ 3/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, συνήλθε εκτάκτως, την 31/10/2020 με αποκλειστικό θέμα αναβολή αρχαιρεσιών και παράταση θητείας του παρόντος Δ.Σ. λόγω της επιδείνωσης της υγειονομικής καταστάσεως στη χώρα.

Στη συνεδρίαση, που έγινε με τη βοήθεια του διαδικτύου και των μέσων επικοινωνίας συζητήθηκε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Ι.Σ.Κ.Ε., άρθρο 21, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικητικών οργάνων διεξάγονται ανά τριετία, το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η όλη διαδικασία προβλέπει και αυτοπρόσωπη παρουσία, του απερχόμενου Δ.Σ., δικαστικού αντιπροσώπου, μελών, σε χώρο εντός Αθηνών. Λόγω της κακής υγειονομικής κατάστασης, λόγω του covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν, όλα τα ανωτέρω καθίστανται αδύνατα. Η πολιτεία με το νόμο Ν.4722/2020 - ΦΕΚ Α' 177/15-09-2020, Άρθρο 25 παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών: «H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020». 

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την σύμφωνα με τον νόμο παράταση της θητείας του και την εξουσιοδότηση του προέδρου και του γενικού γραμματέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες καθώς και τον εκπρόσωπο τύπου για πληροφόρηση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΙΣΚΕ και των Μέσων Ενημέρωσης.

Εκ του Ι.Σ.Κ.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: