ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ι.Σ.Κ.Ε. (4) "Κανονισμός του εκκλησιαστικού συλλόγου "Ιερός Σύνδεσμος""

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Γερμανού (Καλλιγά), που υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου με την επωνυμία "Ιερός Σύνδεσμος", ενώ μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Ανάπλασις" είδαμε τα ιδρυτικά του συλλόγου μέλη. 

Στη συνέχεια και πάλι από το περιοδικό "ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ" ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘ. 49 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΪΟΥ 1890, παραθέτουμε τον Κανονισμό του Εκκλησιαστικού Συλλόγου "ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ" ως απαραίτητο τεκμήριο της ιστορίας του Συνδέσμου μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περί ἐγκρίσεως τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐκκλησιαστικοῦ συλλόγου «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
Γ Ε Ω Ρ Γ I 0 Σ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπί τῶν ’Εσωτερικῶν ὑπουργοῦ, έγκρίνομεν τόν ἀπό 23 Ἰανουαρίου έ. ἒ. ἐξ ἂρθρων 51 κανονισμόν τοῦ ἐνταῦθα συσταθέντος ἐκκλησιαστικοῦ συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἱερός Σύνδεσμος» καί ἐπικυροῦμεν τούς ἐν αὐτῷ ἐνδιαλαμβανομένους ὂρους.
Ὁ αὐτός ὑπουργός ἐκτελέσει τό παρόν διάταγμα, δημοσιευθησόμενον διά τῆς «’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως» μετά τοῦ ἐγκρινομένου κανονισμοῦ.
Έν ’Αθήναις, τή 10 Μαρτίου 1890.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ό Ὑπουργός τῶν ’Εσωτερικῶν
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ.
___________
Συνιστᾶται ἐν ’Αθήναις ἐκκλησιαστικός σύλλογος «Ἱερός Σύνδεσμος» καλούμενος, τοῦ ὁποίου τόν σκοπόν καί τά ἒργα ὁρίζει ὁ παρών κανονισμός.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α΄.
Περί τοῦ σκοποῦ καί τῶν ἒργων τοῦ συλλόγου
1. Σκοπός τοῦ 'Ιεροῦ Συνδέσμου ἐστί: α΄) ἡ στενωτέρα ἀδελφοποίησις καί ἒνωοις ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ πάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης οὓτως, ὣστε νά άποτελώσιν ἐν σῶμα κεφαλήν ἒχον τόν Κύριον ἡμῶν ’Ιησοῦν Χριστόν, ὡς λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος· «Ὑμεῖς ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους» β΄) ἡ ὑποστήριξις τῆς ’Ορθοδόξου ἡμῶν θρησκείας κατά τε τά δόγματα και τους ιερούς κανόνας γ΄) ἡ ἐπιδίωξις καί βελτίωσις πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, δι’ ὃλων τῶν κανονικῶν καί νομίμων μέσων προς δόξαν τής εκκλησίας και σωτηρία τῶν πιστῶν· καί δ΄) ἡ περίθαλψις τῶν πασχόντων-τῶν ἐνδεῶν καί τῶν ἐκ γήρατος ἀνικάνων καταστάντων μελῶν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
2. ’Έργον τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου πρός ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἒσται ἡ σκέψις, ἡ ἒρευνα καί ἡ ἀπόφασις περί τῶν ἐκάστοτε ληπτέων μέτρων ἐντός τῶν  ὃρων τοῦ κανονικοῦ δικαίου· α΄) πρός τελειοτέραν ἀεί μόρφωσιν τοῦ κλήρου, πρός ἀξιοπρεπεστέραν αὐτοῦ συντήρησιν καί πρός ἀκριβή ἐκπλήρωσιν τῶν ὑψηλῶν αὐτοῦ καθηκόντων· β΄) πρός ἐκλογήν καταλλήλων ὑποψηφίων διά τό ἱερόν τῆς ίερωσύνης ἀξίωμα, ἐπί εὐσεβείᾳ καί παιδείᾳ διακρινομένων· γ΄) πρός ἀπαγόρευσιν διά παντός μέσου ὑπεραρίθμων χειροτονιῶν, γινομένων δέ μόνον τῶν ἀναγκαίων διά τάς πνευματικάς τῶν πιστῶν ἀνάγκας· δ΄) πρός τακτικήν λειτουργίαν τοῦ εὐαγγελικού κηρύγματος ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς ἐπί τό προσφορώτερον καί ἀποτελεσματικώτερον· ε΄) πρός τήρησιν τῶν ἑορτῶν, μάλιστα δε τῆς Κυριακῆς, διά τῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ νά ἀνοίγωνται τά καταστήματα καθ’ ὃλην τήν ἡμέραν· ς’) πρός βελτίωσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί τῆς ἁγιογραφίας· ζ') πρός ἒκδοσιν ἱερῶν βιβλίων καί έκκλησιαστικῶν δημοσιευμάτων, πρός ἐπιτήρησιν καί ἐπίκρισιν τῶν ἐκδιδομένων τοιούτων καί πρός ἀπαγόρευσιν ἐτεροδιδασκαλιῶν· η΄) πρός εἰσαγωγήν ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς τοῦ καθαροῦ κηροῦ· θ') πρός ρύθμισιν τοῦ λειτουργικοῦ τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν ἐκκλησίας μέρους καί τῆς εὐταξίας ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις, καί ἐν γένει πρός πάσαν ἂλλην ὑπόθεσιν σχετιζομένην πρός τά εκκλησιαστικά πράγματα.
3. Διδασκαλία τακτική πρός φωτισμόν καί ἠθικήν ἀνύψωσιν τοῦ κλήρου καί πάντων τῶν χριστιανῶν. Ἡ διδασκαλία ἒσται α΄) ἐρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς· β’) ἐρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν μυστηρίων, καί γ') ἐρμηνεία τῶν ἱερῶν κανόνων καί ἐφαρμογή ἐν τῇ πράξει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Περί τῶν μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου.
Καθήκοντα καί δικαιώματα αὐτῶν.
4. Μέλη τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» δύνανται νά γείνωσι δικαιωματικῶς οἱ ἀνήκοντες εἰς ἓνα τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης, μετέχουσι δέ οὗτοι ὃλων τῶν δικαιωμάτων καί καθηκόντων τοῦ συλλόγου.
5. Ἓκαστον μέλος καί πάντα ὁμοῦ ὑποχρεοῦνται νά ἐργάζωνται μετά προθυμίας ἀγαθής πρός ἐπίτευξιν πάντων τῶν ἐν τῇ 2 παραγράφῳ ἀναγραφόμενων, ἰδίως δε όφείλουσι νά πολιτεύωνται συμφώνως πρός τό ιερόν αὐτῶν ἐπάγγελμα, ἒνθεν μεν πρός δόξαν τῆς άγιας ἡμῶν θρησκείας, ἒνθεν δέ πρός ἀγαθόν παράδειγμα καί διδασκαλίαν τῶν χριστιανῶν.
6. Πᾶς κληρικός γενόμενος μέλος καταθέτει εἰς τό ταμεῖον τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», ἃμα τῇ ἐγγραφῇ αὐτοῦ, δραχμάς εἲκοσι πέντε· μένει δέ εἰς τήν προαίρεσιν αὐτοῦ νά προσφέρῃ καί πλείονα.
7. Αἱ ἐτήσιαι συνδρομαί τῶν ἱδρυτῶν καί μέτοχων δέν δύνανται νά ὦσιν ὁλιγώτεραι τῶν δεκαπέντε δραχμῶν, κατατιθέμεναι ἐπί ἀποδείξει εἰς τά ταμεῖον ἐτησίως ἢ καθ’ ἐξαμηνίαν.
8. Τά μέλη διαιροῦνται εἰς τακτικά καί ἐπιτιμα, ἐπίτιμα δέ ἀναγορεύονται ἐκ τῶν λαϊκῶν οἱ παρασχόντες τῷ «Ἱερῷ Συνδέσμῳ «σημαντικάς ἐκδουλεύσεις, ἢ οἱ δυνάμενοι νά παράσχωσι τοιαύτας.
9. Πάν μέλος τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» ἒχον ἀνάγκην συνδρομῆς καί περιθάλψεως, δικαιοῦται νά τύχη τοιαύτης· διότι ὁ ἒχων καθήκοντα δικαίως ἀποκτᾷ καί δικαιώματα· ἀποκτᾷ δέ τό δικαίωμα τῆς περιθάλψεως μετά ἓν ἒτος ἀπό τῆς ἐγγραφῆς αὑτοῦ.
10. Ὁ δεόμενος περιθάλψεως ὑποβάλλει δεδικαιολογημένην αἲτησιν τῷ συμβουλίῳ τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», καί ἀποφασίζεται ὑπ’ αὐτοῦ ἡ κατάλληλος περίθαλψις τοῦ αἰτοῦντος, ἀναλόγως τῶν μέσων τοῦ ταμείου καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀναφερομένου.
11. Μετά πενταετίαν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» καί ἀπό τῆς ἐγγραφῆς ἐκάστου μέλους, ἂρχεται ἡ διανομή τοῦ ἠμίσεως τῶν εἰσοδημάτων, μετά τήν ἀφαίρεσιν τῶν περιθάλψεων, τοῖς ἱδρυταῖς καί μετόχοις, τιθέμενης οὒτω τῆς ἀρχῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τό δέ ἒτερον ἢμισυ τῶν εἰσοδημάτων προστίθεται εἰς τό κεφάλαιον μέχρι τοῦ τέλους τῆς δευτέρας πενταετίας, ὃτε ἀποφασισθήσονται τά περαιτέρω ὑπό γενικῆς τῶν ἱδρυτῶν καί μετόχων συνελεύσεως.
12. Εἰς τάς χήρας ἢ τά ὀρφανά τῶν ἐγγάμων μελῶν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» χορηγεῖται τό ἢμισυ τοῦ ὃσον λαμβάνει ὁ μέτοχος, ἐάν ὁ ἐγγραφείς ἐδήλωσε τοῦτο καί προσφέρῃ ἐτησίως τήν ἀνάλογον συνδρομήν.
13. Πᾶν μέλος τακτικόν παῦον ἢ δυστροποῦν νά καταβάλλῃ τήν ἐτησίαν ἢ ἐξάμηνον καταβολήν αὐτοῦ, ἀπόλλυσι τάς προηγουμένας καταβολάς καί διαγράφεται ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν μετόχων τῇ ἀποφάσει τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Περί διοικητικοῦ συμβουλίου.
14. Ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος» ἒχει διοικητικόν συμβούλιον, ὃπέρ διεξάγει τάς ὑποθέσεις αὐτοῦ τάς τε πνευματικάς καί ὑλικάς. Καί πρόεδρος μέν αὐτοῦ καί τοῦ ὃλου συλλόγου ἒσται διαρκής ὁ κατά καιρούς Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, σύμβουλοι δέ ὀκτώ μέλη ἐκλεγόμενα ἀνά τριετίαν κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ Ἰανουαρίου.
15. Τό συμβούλιον βουλεύεται καί ἀποφασίζει περί ὃλων τῶν ὑποθέσεων καί συμφερόντων τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» μεριμνά διηνεκῶς περί τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῆς ἐκκλησίας, προνοεί πρός θεραπείαν τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καί τῷ ἱερῷ κλήρῳ ἐλλείψεων· διαχειρίζεται πᾶσαν τήν περιουσίαν τοῦ συλλόγου παρακαταθέτον αὐτήν εἰς τάς ἀσφαλεστέρας Τραπέζας· παρίοταται διά τοῦ προέδρου αύτοῦ ἢ καί διά πληρεξουσίων πρό πάσης ἀρχῆς διοικητικῆς ἢ δικαστικῆς· προτείνει καί δέχεται δικαστικούς καί ἐξωδίκους συμβιβασμούς, καί ἐνεργεῖ, ὡς ἀντιπροσωπεῦον τόν «Ἱερόν Σύνδεσμον», εἰς πάσας τάς πράξεις, δι’ ἃς τά ἂρθρα 96 καί 97 τῆς πολιτικῆς δικονομίας ἀπαιτοῦσιν εἰδικήν πληρεξουσιότητα· μεριμνᾷ πρός ἐξεύρεσιν πόρων καί ἐγγραφήν νέων μελῶν, καί ἐν γένει καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν πρός πνευματικήν καί ὑλικήν βελτίωσιν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
16. Ὁ πρόεδρος τοῦ συμβουλίου, μέλος ὢν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», ὑπόκειται εἰς πάσας τάς ὑποχρεώσεις καί εἰς πάσας τάς εὐθύνας τῶν ἂλλων τοῦ συλλόγου καί τοῦ συμβουλίου μελῶν.
17. Ὁ πρόεδρος, καί τούτου κωλυομένου, ὁ Ἀντιπρόεδρος, (ἐκλεγόμενος παρά τῶν συμβούλων), συγκαλεῖ τό διοικητικόν συμβούλιον, διευθύνει τάς συζητήσεις, διορίζει μετά τοῦ συμβουλίου τάς εἰδικάς ἐπιτροπάς ἐπί τῶν διαφόρων ἀντικειμένων, ἃπερ ἢθελον παρουσιασθῇ, ὑπογράφει τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων, ὡς καί τά ἐξερχόμενα ἒγγραφα, συγκαλεῖ τάς γενικάς συνελεύσεις καί προεδρεύει αὐτῶν, καί ἐν γένει διευθύνει τόν σύλλογον πρός ὃν ἐπιδιώκει σκοπόν.
18. Τό διοικητικόν συμβούλιον συνέρχεται ἃπαξ τῆς ἑβδομάδος καθ’ ὡρισμένην ἡμέραν καί ὣραν· ἀλλά καί ἐκτάκτως δύναται νά συνέλθῃ, ἐάν κληθῇ ὑπό τοῦ προέδρου, ἢ τῇ αἰτήσει τριῶν μελῶν αὐτοῦ.
19. Αἱ συνεδριάσεις τοῦ συμβουλίου εἰσί πλήρεις, ὃταν παρευρίσκωνται τά ἡμίση τῶν μελῶν αὐτοῦ πλέον ἑνός, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ προέδρου, αἱ δέ ἀποφάσεις αὐτοῦ ἒχουσι κύρος κατά πλειονοψηφίαν, ἰσοψηφίας δέ τυχούσης, ὁ προεδρεύων φέρει τήν νικῶσαν.
20. Εἰς πάσαν συνεδρίασιν τοῦ συμβουλίου πρό πάσης ἂλλης ἐργασίας ἀναγινώσκονται καί ἐπικυροῦνται τά πρακτικά τῆς προηγουμένης συνεδριάσεως καί ἐγκριθέντα ὑπογράφονται παρά τε τοῦ προέδρου καί τοῦ γραμματέως.
21. Ὃταν μέλος τι τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου προσκαλούμενον δέν παρευρεθῇ εἰς τρεῖς κατά συνέχειαν συνεδριάσεις ἀδικαιολογήτως, ἢ ὃταν παραιτηθῇ ἢ ἐκλείψῃ, προσκαλεῖται ὑπό τοῦ προέδρου εἰς τήν κενήν θέσιν ὡς τακτικόν μέλος ὁ πρῶτος ἐκ τῶν τεσσάρων κατά τήν ἐκλογήν ἐπιλαχόντων.
22. Τό διοικητικόν συμβούλιον μετά τήν ἐκλογήν του διαιρεῖται εἰς ἐπιτροπάς ἀναλόγως τῆς εἰδικότητος τῶν συμβούλων καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
23. Ἳνα ἐκλεχθῇ τις ἐκ τῶν μελῶν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, δέον νά ἒχῃ τά ἐξῆς προσόντα· α΄) νά ἧναι ἐγγεγραμμενος ἐν τῷ μητρώῳ πρό τριετίας (ἐξαιροῦνται οἱ ἱδρυταί, οἳτινες κατά τήν πρώτην ἐκλογήν τοῦ συμβουλίου κέκτηνται τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι), καί μηδέποτε καθυστερήσας τήν ἑαυτοῦ συνδρομήν· β' ) νά ἧναι κάτοχος ἀνωτέρας μορφώσεως καί διαμένων ἐν Ἀθηναις ἢ ἐν Πειραιεῖ, καί γ' ) νά διακρίνηται ἐπί εὐσεβείᾳ καί ζήλῳ ὑπέρ τῶν συμφερόντων τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
24. Τρεῖς μήνας πρό τῆς λήξεως τῆς τριετοῦς τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου ὑπηρεσίας καλοῦνται ὑπό τοῦ προέδρου πάντα τά μέλη τού συλλόγου εἰς γενικήν συνέλευσιν, πρός ἣν ὑποβάλλεται ἒκθεσις γενομένη παρ’ ἑνός τῶν συμβούλων, έκθέτουσα τήν τε πνευματικήν καί ὑλικήν πρόοδον τοῦ συλλόγου· εἶτα μετά κατάλληλον προσευχήν γίνεται ἡ ἐκλογή τοῦ νέου συμβουλίου διά ψηφοδελτίων, εἰς ὃ ἓκαστος τῶν μετόχων γράφει ὀκτώ ὀνόματα ἐκ τῶν ἐχόντων τά ἐν τῇ 23 παραγράφῳ ἀναφερόμενα προσόντα.
25. Τά τέως μέλη τού συμβουλίου ἐκλέγονται καί αὖθις, ἐάν τυγχάνωσι τῆς ἐπιδοκιμασίας τῶν μετόχων τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
26. Πρός καταμέτρησιν τῶν ψηφοδελτίων καί ἐξέλεγξιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ συμβουλίου ἐκλέγεται πρότερον τριμελής ἐπιτροπή ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου.
27. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ἀναδεικνύεται σύμβουλος ὁ διά κλήρου ἐπιτυχών.
28. Ταμίας τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» ἐκλέγεται ὑπό τοῦ συμβουλίου εἶς τῶν συμβούλων, ὃστις κρατεῖ τό ταμεῖον, ἐνεργεῖ τάς εἰσπράξεις διά διπλοτύπων ἀποδείξεων ὑπογραφομένων παρ’ αὐτοῦ, ἐκτελεῖ τάς πληρωμάς ἐπί τῇ βάσει ἐνταλμάτων τοῦ προέδρου, καί καταθέτει τά εἰσπραττόμενα χρήματα ἐν τινι τῶν ἐν Ἀθήναις τραπεζῶν, ἢ διαθέτει ταῦτα πρός ἀγοράν διαφόρων ὁμολογιῶν. Ἐκτελεῖ δέ ταῦτα πάντα ὑπό τόν ἒλεγχον καί τήν ἐποπτείαν τοῦ τε προέδρου καί τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου· ὑποβάλλει δέ συνάμα ἐν καιρῷ διά τοῦ ά γραμματέως εἰς τήν γενικήν συνέλευσιν ἒκθεσιν περί τῆς καταστάσεως τοῦ ταμείου.
29. Πρῶτος γραμματεύς διορίζεται ὑπό τοῦ προέδρου ὁ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου ἒχων τήν ἀπαιτουμένην ἱκανότητα, ὃστις τηρεῖ τήν ἀλληλογραφίαν τοῦ συλλόγου, συντάσσει καί ἀναγινώσκει τά πρακτικά ἐν τῇ ἑπομένῃ συνεδριάσει, ἐγκριθέντα δέ προσυπογράφει μετά τοῦ προέδρου, κρατεῖ τά ἀρχεία καί ἐγγράφει τά μέλη ἐν τῷ μητρώῳ, συντάσσει καί ὑποβάλλει εἰς τήν γενικήν συνέλευσιν τάς ἐργασίας τοῦ συμβουλίου. Κωλυομένου δε τοῦ ά γραμματέως, ἀναπληροῖ αὐτόν ὁ β', ὃστις δύναται νά προσληφθῇ καί ἐκ τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου.
30 Πάντα τά μέλη τοῦ διοικητικού συμβουλίου ὑπηρετοῦσι δωρεάν.
31. Οἱ τίτλοι τῆς περιουσίας τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» ἢ κατατίθενται εἰς τήν Τράπεζαν ἐπί ἀποδείξει, ἢ εἰς ἰδιαίτερον ἐπί τούτῳ ταμεῖον, εὑρισκόμενον ἐν τῇ Μητροπόλει, ἐκ τῶν κλείθρων τοῦ ὁποιου κρατεῖ τό μέν ἐσωτερικόν ὁ ταμίας, τό δέ ἐξωτερικόν ὁ πρόεδρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Πόροι τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου.
32. Πόροι τοῦ ταμείου τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» ἒσονται οἱ ἐξῆς· α΄) αἱ ἐγγραφαί τῶν ἱδρυτῶν καί μετόχων, αἳτινες εἰσίν ἂνω τῶν εἲκοσι πέντε δραχμῶν, β’) αἱ ἐτήσιαι συνδρομαί τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου, γ') αἱ ἐκούσιαι συνδρομαί τῶν ἱερῶν μονῶν καί ἂλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, δ') αἱ συνεισφοραί τῶν εὐπόρων οἰκογενειῶν, τά κληροδοτήματα καί αἱ δωρεαί τῶν ὁμογενῶν, παρ’ ὧν ὁ ὀρθάδοξος κλῆρος πολλά προσδοκᾶ, ε΄) αἱ ἐκ τῶν κιβωτίων τοῦ ἐλέους, ἃτινα, φέροντα τήν έπιγραφήν τοῦ συλλόγου, κατά πάσαν ἑορτήν δέον να περιάγωνται καθ’ ἃπαντας τούς ἐνοριακούς ναούς, ς') τά ἐτήσια βοηθήματα τῆς Σ. Κυβερνήσεως καί τῶν δημοτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων, καί ζ’) πᾶς χειροτονούμενος ἀρχιερεύς, πρεσβύτερος καί διάκονος ἐν Ἀθήναις προσφέρει ἀνάλογον τῶν δυνάμεων αὐτοῦ χρηματικόν βοήθημα, ἀναγραφόμενος ἐν ταυτῷ καί εἰς τό βιβλίον τῶν μετόχων. Ἀλλά καί ἐξ ἂλλων πόρων ἐν τῷ μέλλοντι ἐξευρεθησομένων.
33. Οἱ δωρούμενοι τῷ «Ἱερῷ Συνδέσμῳ» πεντακοσίας δραχμάς ἀναγράφονται ὑπό τοῦ συμβουλίου δωρηταί, οἱ δωρούμενοι χιλίας ἀναγράφονται εὐεργέται, καί οἱ δωρούμενοι πλέον τῶν χιλίων μεγάλοι εὐεργέται.
35. Τά εὐσεβή ὀνόματα τῶν δωρητῶν, εὐεργετῶν καί μεγάλων εὐεργετῶν ἀναγράφονται ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι ἐπί μαρμαρίνων στηλῶν, τεθησομένων ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ συμβουλίου τοῦ συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ £’.
Γενικαί διατάξεις,
35. Ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος» ἐκδίδωσι ἐκκλησιαστικόν περιοδικόν σκοποῦν τήν ὑπεράσπισιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κλήρου καί τήν διάδοσιν τῶν ὀρθοδόξων ἀληθειῶν.
36. Τό ἐκκλησιαστικόν τοῦτο περιοδικόν διευθύνεται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς συνισταμένης ἐκ τοῦ προέδρου, τοῦ διευθυντοῦ καί τοῦ ἀρχισυντάκτου, οὓς ἐκλέγει αὐτούς ὁ πρόεδρος.
37. Αἱ συνδρομαί τοῦ περιοδικοῦ χρησιμεύουσιν είς συντήρησιν καί ἀνάπτυξιν αὐτοῦ καί εἰς ἀμοιβήν τοῦ παρ’ αὐτῷ ἐργαζομένου προσωπικοῦ, τό δέ περίσσευμα τίθεται εἰς τό κοινόν ταμεῖον τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
38. Ἐκτός τοῦ τακτικοῦ περιοδικοῦ, καί άλλα τοῦ αὐτοῦ εἲδους ἒργα δύναται, τῶν μέσων ἐπιτρεπόντων, νά ἐκδίδῃ ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος» πρός διάδοσιν τῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος» ἒχει σφραγίδα, ἐν τῷ μέσῳ ἒχουσαν ἂγκυραν μετά τοῦ τιμίου Σταυροῦ συνδεδεμένην καί πέριξ τάς λέξεις: «Κληρικῶν Ἱερός Σύνδεσμος», καί τό ἒτος τῆς ἱδρύσεως.
40. Ἡ σφραγίς μένει διαρκῶς παρά τῷ προέδρῳ, διά ταύτης δέ σφραγίζονται πάντα τά ἐκ τοῦ γραφείου ἐξερχόμενα ἒγγραφα καί ἀποδείξεις.
41. Εἰς πάσαν γενικήν συνέλευσιν, καθ’ ἣν πρόκειται περί ἐκλογῆς νέου διοικητικοῦ συμβουλίου ἢ ἂλλων σπουδαίων ἀντικειμένων, δέον ἳνα ὦσι παρόντα τά ἡμίση πλέον ἑνός τῶν ἐν Ἀττικῇ μελῶν τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
Ἓκαστον τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου δύναται νά προτείνῃ διαφόρους προτάσεις σκοπόν ἐχούσας τήν πρόοδον τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», αἳτινες συζητούμεναι καί γινόμεναι ἀποδεκταί λαμβάνονται ὑπ’ ὂψιν.
43. Ἡ γενική συνέλευσις τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου δύναται νά ἐκλέγῃ κατά πλειονοψηφίαν τριμελῆ ἐπιτροπήν, ἳνα ἐξελέγχη τήν διαχείρισιν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, ὃπερ ὀφείλει νά παρέχῃ πάσαν ζητουμένην πληροφορίαν τῇ εἰρημένῃ τριμελεῖ ἐπιτροπῇ, ὡς καί τά βιβλία τῆς διαχειρίσεως. Εἰς τήν ἐκλογήν τῆς ἐξελεγκτικῆς ταύτης ἐπιτροπῆς δέν λαμβάνουσι μέρος τά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου,ἡ δέ ἐξέλεγξις τῆς διαχειρίσεως δέον νά διαπεραιῶται ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν.
44. Πᾶσα ἀνακαλυπτομένη ἒλλειψις ἐπιβαρύνουσα τούς αἰτίους καί προκαλοῦσα κατ’ αὐτῶν τά κατάλληλα ἒνδικα μέτρα, ἀφαιρεῖ καί τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι ὡς μέλος τοῦ Δ. συμβουλίου.
45. Ἐν ἀνάγκῃ τό συμβούλιον διορίζει εἰς τάς διαφόρους ἐπισκοπικάς περιφερείας ὑποεπιτροπάς διά τά συμφέροντα τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
46. Ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος» δύναται νά συνεργάζηται καί μετά παντός ἂλλου σωματείου ἐνεργοῦντος ὑπέρ τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν.
47. Τήν τρίτην Κυριακήν τοῦ Ἰανουαρίου ἑκάστου ἒτους τελεῖται ἐπίσημος ἱερουργία ἐν τῷ Μητροπολικῷ ναῷ παρά τοῦ προέδρου μετά πολλῶν ἱερεων καί ἱεροδιακόνων, καθ’ ἣν μνημονεύονται ὀνομαστί τά εὐσεβή ὀνόματα τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, καί τῶν δωρητῶν, καί ἐκφωνεῖται ὁ κατάλληλος λόγος.
48. Ἐάν τις τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καταλίπῃ διά διαθήκης σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, τελεῖται ὑπέρ αὐτοῦ κατ’ ἒτος ἐν ὡρισμένῃ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ἡμερα μνημόσυνον καθ’ ὃλους τούς ἐνοριακούς ναούς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς.
49. Ἡ πρός διδασκαλίαν τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου ἡμερα ὁρισθήσεται ὑπό τοῦ προέδρου τού «Ἱεροῦ Συνδέσμου» .
50. Ἐάν τά δύο τρίτα τῶν μελῶν τῆς γενικῆς συνελεύσεως ἀπαιτήσωσι τήν προσθήκην ἢ τροποποίησιν ἂρθρων τινῶν, ἐπιτρέπεται τοῦτο μετά τριετίαν.
51. Ὁ παρών κανονισμός ὑποβληθήσεται πρός ἒγκρισιν τῇ Σεβαστῇ Κυβερνήσει.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 ’Ιανουαρίου 1890.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: