ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Ι.ΣΚ.Ε. σήμερον 18.2.2015 συνελθοῦσα κατὰ τὴν τακτικὴν αὐτῆς Γεν. Συνέλευσιν εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου κατόπιν τῆς ἐκτός ἡμερησίας διάταξης, εἰσηγήσεως τοῦ παρισταμένου Προέδρου τοῦ Σωματείου, «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἒθνους» κ. Αναγνωστόπουλου και διαπιστώνουσα ὅτι

1) τὸ Τάμα τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸ ὁποῖον ὡριστικοποιήθηκε μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31ης Ἰουλίου 1829, ποὺ τὸ ὑπέγραψε ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) ἔγινε ἐπίσημος Νόμος τοῦ Κράτους, ἐνῶ παρῆλθον 186 ὁλόκληρα ἔτη, ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη

καί ὃτι 2) «Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καθιστοῦν προφορικῶς καὶ γραπτῶς σαφὲς ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν οὔτε μία δεκάρα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀναλαμβάνουν αὐτοὶ οἱ φορεῖς ὅλα τὰ ἔξοδα διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», 

ὁμοφώνως, συμπαρίσταται εἰς τήν προσπάθειαν τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν γιὰ τήν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν λίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν «Ἀγχεσμός» (Ἀττικὸν Ἄλσος),

Τὸ ἀνωτέρω ψήφισμα ἀποφασίζεται νὰ ἀνακοινωθῆ εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἀποσταλῇ είς τό Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καί νὰ δημοσιευθῆ εἰς τόν ἱστοχῶρον τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε.

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΙΣΚΕ

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κατωπόδης, Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Φεγγούλης, Ἀντιπρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χρηστίδης, Γεν. Γραμματέας
Πρεσβύτερος Μιχαὴλ Μετζάκης, Ταμίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ἐκπρόσωπος Τύπου
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Τσομπάνης, Μέλος
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μιχαηλίδης, Μέλος
Πρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Ντάκαρης, Μέλος
Πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Μουτάφης, Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: