ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. 08/10/2019 (δελτίο τύπου)

ΑΘΗΝΑ, 08/10/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος με θέματα ημερησίας διάταξης: 

1) Την απόφαση του Σ.τ.Ε. για το μάθημα των Θρησκευτικών. 

2) Την συζητούμενη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Εκκλησίας- Πολιτείας. 

3) Το θέμα των οργανικών θέσεων των εφημερίων και των κενών οργανικών εφημεριακών θέσεων. 

4) Άλλα θέματα.