ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινωθέν Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (22-12-2021)

ΑΘΗΝΑ, 22/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

“Τάδε λέγει Κύριος• δι᾿ ὑμᾶς διαπαντός τό ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι”(Ησ.52,5)

Βαρύς, καταγγελτικός και πάντοτε επίκαιρος ο λόγος του προφήτου Ησαΐου ο οποίος καλεί σε σωφρονισμό και νουθεσία όλων ημών των κληρικών οι οποίοι είτε με τις πράξεις μας είτε με τις παραλείψεις μας οδηγούμε την ευρύτερη κοινωνία σε σκανδαλισμό και προβάλλουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα του ρόλου του κληρικού και της αποστολής του στην κοινωνία.

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

Απάντηση του Ι.Σ.Κ.Ε. περί του λεγομένου "διορισμού των 4000 κληρικών"


ΑΘΗΝΑ 12/12/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επειδή πολύς λόγος γίνεται εσχάτως σχετικά με το θέμα του λεγόμενου «διορισμού των 4000 κληρικών» ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ανακοινώνει τα κάτωθι: