ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Περί της Μισθοδοσίας των Κληρικών (του Πρωτοπρεσβυτέρου Νεκταρίου Μαρκάκη Συνταγματάρχη (ΣΙ))

Αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κάποιο άρθρο σχετικά με τη μισθοδοσία των κληρικών στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω εάν στηρίζεται σε πραγματικές καταστάσεις ή εάν αποπροσανατολίζει για να τεκμηριώσει ιδεολογικές αντιλήψεις οι οποίες σκόπιμα στρατεύονται εναντίον της Εκκλησίας. Διαβάζοντάς το, δημιουργήθηκαν μέσα μου σκέψεις και απορίες σχετικά με την αντικειμενικότητα των απόψεων τις οποίες εκπροσωπεί. Έτσι θα καταθέσω κάποιες σκέψεις, υπό τύπον ερωτήσεως, για να διευκολυνθεί ο συλλογισμός κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου που θα ήθελε να ενημερωθεί για το ζήτημα.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ μισθολογικής κατηγορίας.

Συνεχίζοντας από το παρόν τεύχος του "Εφημερίου" να ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς συμπρεσβυτέρους μας και Διακόνους σχετικά με την διαμόρφωση από 1-1-2018 των μισθολογικών εξελίξεων και των μισθολογικών κλιμακίων παραθέτουμε παρακάτω στοιχεία, σε συνέχεια με το προηγούμενο τεύχος για τις περιπτώσεις των μισθολογικών κλιμακίων που αφορούν την Μισθολογική Κατηγορία ΤΕ.

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Κανονισμός 305/2018 περί Εφημερίων και Διακόνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 305/2018 
Περί Εφημερίων και Διακόνων. 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχουσα υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 6, 37 παρ. 2 και 38 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.5.1977). 
2. Τις από 7.12.2016 και 6.6.2017 αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 
3. Την από 8.2.2018 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. 
4. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη, ψηφίζει τον 305/2018 Κανονισμό έχοντα ούτω: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2018

Βίος καί Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου Κουρούκλη τοῦ Κεφαλλῆνος

Ἐκ τοῦ· Κανέλλου Κωνσταντῖνου: Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ ἐκ Κεφαλληνίας, ὁ τυφλὸς ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου, Ἰθάκη, 2005).