ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

Ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου του ΙΣΚΕ

Εις το υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος παραχωρηθέν γραφείο επί της οδού Ακαδημίας 95 (7ος όροφος, γραφείο 702) κάθε Πέμπτη, κατά τας ώρας 10π.μ. έως 1μμ, θα ευρίσκεται εντεταλμένος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε.  ο οποίος στο τηλέφωνο του γραφείου 2103248877 θα απαντά και θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους Κληρικούς για συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, καθώς και για τις βαθμολογικές εξελίξεις των ενδιαφερομένων.


Για άλλα θέματα εκτός των ανωτέρω οι Κληρικοί θα μπορούν να επικοινωνούν με το ως άνω τηλέφωνο καθημερινά 9πμ έως 12μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95      106 77 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2103248877

Ιστοσελίδα: https://iersynklellados.blogspot.com/ 


Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.)


ΦΕΚ Β 6293/2-11-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 125112/Θ2 

(1) Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.)