ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Κατανομή διακοσίων (200) θέσεων μονίμων κληρικών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:......................................................................... 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Κατανέμουμε τις διακόσιες (200) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2019, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./188/34552/7-11-2019 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων της Χώρας λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως: