ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - Φ.Ε.Κ. 

_________________________________________________________________________________
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
   
_______________________________________________________________________
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

     
_______________________________________________________________________
Κανονισμός αρ. 230/2012 (ΦΕΚ Α΄73/9-4-2012) 
"Περί Εφημερίων και Διακόνων"


________________________________________________________________________________
ΝΟΜΟΣ 5383/1932 (ΦΕΚ Α' 110) 
«Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» 
 
_______________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4387/2016

ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

_______________________________________________________________________
Κανονισμός αρ. 305/2018 (ΦΕΚ Α΄ 153/22-8-2018) 
"Περί Εφημερίων και Διακόνων"

_______________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: