ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΚΕ

Γραφείο Ι.Σ.Κ.Ε.


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ.: 8150   10210 ΑΘΗΝΑ


Τηλέφωνο-Φαξ: 2103248877


Ωράριο λειτουργίας: 

Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους 4 στον 6ο όροφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: