ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΚΕ

Γραφείο Ι.Σ.Κ.Ε.

Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 95 - πλατεία Κάνιγγος στον 7ο όροφο (γραφείο 702).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Ακαδημίας 95, 10677 ΑΘΗΝΑ

και                                       Τ.Θ.: 8150   10210 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο-Φαξ:    2103248877


Δεν υπάρχουν σχόλια: