ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Πηδάλιο της Εκκλησίας: οι ιεροί κανόνες των Αποστόλων, των Συνόδων και των Πατέρων. 
Αρχείο pdf, σε δύο μορφές, μία πλήρη και ογκώδη, και άλλη διαιρεμένη σε πολλά μικρά αρχεία.

Πηγή: www.anthologia.gr
_______________________________________________________________

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΤΟΠΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
 Ἱεροὶ Κανόνες ὑπὸ Ἁγίων Πατέρων
(Σύνοδοι, Διατάξεις, Ἐρωτήσεις-Ἀποκρίσεις, Ἐπιστολαί)


_________________________________________________________________Δεν υπάρχουν σχόλια: