ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Θ.: 8150     10210 ΑΘΗΝΑ


Πρόεδρος Email: pap-geo1@otenet.gr      Τηλέφωνο: 6945298002

Εκπρόσωπος Τύπου Email: kallimasiachios@yahoo.gr  Τηλέφωνο: 6972713106


Δεν υπάρχουν σχόλια: