ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για να λάβει Κληρικός αναρρωτική άδεια

Σύμφωνα με την νέα Νομοθεσία για να λάβει κάποιος Κληρικός αναρρωτική άδεια θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει στην υπηρεσία του (Ιερά Μητρόπολη)  τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση προς τον Μητροπολίτη που θα ζητά αναρρωτική άδεια.

β) Γνωμάτευση από Ιατρό του Ε.Σ.Υ. με σφραγίδα στρόγγυλη του Νοσοκομείου πού νοσηλεύτηκε.

γ) Εξιτήριο από το Νοσοκομείο πού νοσηλεύτηκε.

Όλα τα παραπάνω προσκομίζονται με διαβιβαστικό της Μητροπόλεως στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Υπηρεσία.

Στο Διαβιβαστικό της Μητροπόλεως πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε η ημερομηνία του αρχικού του διορισμού, ότι δεν απώλεσε την Ιερωσύνη του και επίσης πόσες αναρρωτικές άδειες έλαβε κατά την τελευταία πενταετία και το τρέχον έτος που υποβάλλεται η αίτηση. Εάν δεν έχει λάβει αναρρωτικές άδειες σημειώνεται ότι δεν έχει λάβει αναρρωτική άδεια. Επίσης στο διαβιβαστικό πρέπει να αναφέρεται για πόσες μέρες θα λάβει αναρρωτική άδεια εκτός από τις ημέρες νοσηλείας του Κληρικού στο Νοσοκομείο.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: