ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Μισθολογικές εξελίξεις κληρικών.

Όπως έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενα τεύχη του "ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ" από 1-1-2018 έχει αρθεί η αναστολή των μισθολογικών εξελίξεων και πλέον ενεργοποιείται κανονικότατα εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου 4354/2015 συνεπώς και των Κληρικών.

Πέραν όλων των άλλων που έχουμε δημοσιεύσει σχετικά με τις επιπτώσεις στις μισθολογικές εξελίξεις, πρέπει να γνωρίζουν οι εν Χριστώ αδελφοί μας ότι επηρεάζονται από την ως άνω εξέλιξη και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν. 4024/2011) είτε από το ισχύον (ν. 4354/2015) καθώς επίσης και των υπηρετούντων κληρικών την 1-1-2016 που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω παραθέτουμε το παράδειγμα της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Κληρικός ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 4 ετών και 6 μηνών ο οποίος είχε καταταχθεί στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος κληρικός θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. δηλαδή το 4 μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου και αυτό διότι, όπως είχαμε δημοσιεύσει προγενέστερα τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επομένου Μ.Κ., καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη. Τα δύο έτη είναι προσφορά όλων μας " υπέρ της Πατρίδος".

Επίσης ένας Κληρικός της ΠΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31-12-2017 κατέχει το Μ.Κ. 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά την 31-12-2015 έλαβε αύξηση ύψους 60 € στο βασικό του μισθό, την οποία επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι θα την λάβει σε 4 ισόποσες δόσεις. Κατά την κατάταξη του την 1-1-2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες ενώ με αίτηση του μετά την 1-1-2016 ζήτησε αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως την 1-1-2018 δικαιούται προώθηση κατά 2 Μ.Κ.

Ο κληρικός αυτός μετά την 1-1-2018 κατατάσσεται στο 5 Μ.Κ. και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των 2 Μ.Κ. (118) €, καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη με το ν. 4354/2015. Τώρα για την αλλαγή του επόμενου Μ.Κ. θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στην περίπτωση που ο Κληρικός έχει και προσωπική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου. Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσουμε αντιπροσωπευτικό αναλυτικό πίνακα με τις αποδοχές των συγκεκριμένων μισθολογικών εξελίξεων. Βάσει των ανωτέρω μπορεί ο κάθε κληρικός, ανάλογα με τα έτη της υπηρεσίας του να υπολογίζει τις μισθολογικές του εξελίξεις.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου
Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: