ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Μισθολογικές εξελίξεις Κληρικών

Σε συνέχεια με το προηγούμενο τεύχος του " Εφημερίου" δημοσιεύουμε από την παρούσα στήλη μία αντιπροσωπευτική "εικόνα" των μισθολογικών κλιμακίων της Μισθολογικής Κατηγορίας ΔΕ καθώς και ορισμένες άλλες γενικώς επισημάνσεις για την παροχή αυτών. 

Κληρικός ανήκων στην Μισθολογική Κατηγορία ΔΕ με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο Γ΄ βαθμό (υπενθυμίζουμε την κατάργηση των βαθμών) και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του δηλαδή στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.458 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί όπως ενημερώνουμε εδώ και πολύ καιρό μέσα από τον " Εφημέριο' σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή ο συγκεκριμένος Κληρικός το πρώτο έτος εφαρμογής του Μισθολογίου το έτος 2016 έλαβε βασικό μισθό 1.398,75 €, το δεύτερο έτος δηλαδή το 2017 έλαβε βασικό μισθό 1418,50 το τρίτο έτος που είναι αυτό που διανύουμε 2018 θα λάβει βασικό μισθό 1.438,25 € και το επόμενο έτος το 2019 θα λάβει βασικό μισθό 1.458 €. Αν υπολογίσει κάποιος τους 4 ως άνω αναφερομένους βασικούς μισθούς θα βγάλει την αύξηση των 79 € που τονίσαμε παραπάνω.

Σε όλες τις περιπτώσεις που τονίσαμε τόσο στο προηγούμενο τεύχος όσο και στο σημερινό, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή Μ.Κ., η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

Επίσης σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του Κληρικού προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο Κληρικός (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του (δεν υφίσταται πλέον). Π.χ. Κληρικός ΠΕ με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €. Με τη νέα κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 €, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν προσωπικά και η οποία θα μειωθεί/εξαφανισθεί όταν ο εν λόγω Κληρικός αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μ.Κ. (όταν λάβει το Μ.Κ. 11) ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΌ ΜΙΣΘΌ 1.682 €. 

Στο επόμενο τεύχος συν Θεώ θα παρέχουμε και άλλες πρόσθετες ενημερώσεις σχετικά με το "ξεπάγωμα" των Μισθολογικών Κλιμακίων. 

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου
Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: