ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Κατανομή διακοσίων (200) θέσεων μονίμων κληρικών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:......................................................................... 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Κατανέμουμε τις διακόσιες (200) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2019, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./188/34552/7-11-2019 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων της Χώρας λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως: 

Α) Εκκλησία της Ελλάδος: εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις εκ των οποίων οι 14 κατανέμονται στις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 5454/2535/25-11-2019 (ορθή επανάληψη στις 4-12- 2019) επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Β) Εκκλησία της Κρήτης: δέκα έξι (16) θέσεις, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 871/23-11-2019 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Γ) Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου: εννέα (9) θέσεις. 
1) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου: Δύο (2). 
2) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου: Μία (1). 
3) Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου: Δύο (2). 
4) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας: Μία (1). 
5) Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου και Χάλκης: Τρεις (3) εκ των οποίων η μία (1) κατανέμεται για την κάλυψη της θέσης εφημερίου στο Καστελόριζο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: