ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Ενημέρωση για αίτηση-όχληση μισθωτών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Πληροφορούμε τους εν Χριστώ αδελφούς συμπρεσβυτέρους, ότι την 27η Δεκεμβρίου μας ενημέρωσαν πως υποβάλλονται αιτήσεις - οχλήσεις από τους μισθωτούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με σκοπό να μην παραγραφούν οι περιπτώσεις του παγώματος των μισθολογικών κλιμακίων των ετών 2016-2017 γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αποδοχών έως και του έτους 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31/12/2022. Όσοι εκ των αδελφών επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του παρακάτω συνδέσμου.Δεν υπάρχουν σχόλια: