ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: ''Όλη η αλήθεια για τους μισθούς των κληρικών''

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων αποκαθιστώντας την αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με τους μισθούς των αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου και του ιερού κλήρου.
Το ανακοινωθέν αναφέρει:
"Σχετικά με το θέμα των αποδοχών του Ιερού Κλήρου, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τα πραγματικά δεδομένα έχουν ως ακολούθως (δίδονται τυχαία παραδείγματα):
α. Ιερός κλήρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011
ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011
ΠΕ
0
1.092
770 (κατά το πρώτο έτος λόγω των κρατήσεων για νεοδιοριζομένους που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ο μισθός ανέρχεται σε 678 ευρώ)
ΠΕ
10
1.381
1.032
ΠΕ
30
2.023
1.410
ΔΕ
0
858
644
ΔΕ
30
1.529
1.099
β. Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
30
2.534
1.750
γ. Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
33
2.978
2.213
Πηγή: Γενικό Λογιστήριο Κράτους για τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, αρμόδιος εκκαθαριστής για τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές.
Ο Ιερός Κλήρος υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο χωρίς καμία θετική ή αρνητική διάκριση. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και ο Ιερός Κλήρος δεν έχουν εξαιρεθεί από καμία γενικότερη μισθολογική μείωση ούτε ζήτησαν να εξαιρεθούν.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: