ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Απολυτίκιο Χριστουγέννων


Ήχος: ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου.
Κείμενο: Χειρόγραφο: Δρ. Μιχαήλ Στρουμπάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: