ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (3)

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών Γερμανού Καλλιγά, πρώτου προέδρου του "Ιερού Συνδέσμου". 

Μελετώντας τη διδακτορική διατριβή του Πανοσιολ. Αρχιμ. Σωφρονίου-Σωτηρίου Φάκα, περί του συλλόγου "Ανάπλασις", στις σελίδες που γίνεται αναφορά στη σχέση των δύο σωματείων "Ιερού Συνδέσμου" και "Αναπλάσεως" διαβάζουμε στα περί ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και τα ακόλουθα:

"Ἀνάπλασις 43, ὅ.π., σσ. 484 β - 485 α: «Μετά τόν ἀνωτέρω λόγον τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἐνεγράφη πρῶτος αὐτός ὡς ἱδρυτής τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», ὡρίσας ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου δραχμάς 2000. Εἶτα προσερχόμενος ἕκαστος ἐνεγράφετο, σημειῶν καί τήν ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου προσφοράν του, ὡς ἑξῆς.
Εἷς προσήνεγκε δραχ. 200, ὁ α΄ γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Γεννάδιος. Τρεῖς προσήνεγκον ἀνά 100 δραχμάς, ὁ ἱεροκῆρυξ τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς κ. Ἱερόθεος, ὁ οἰκονόμος κ. Ἰωάννης Σάντος, καί ὁ ἱερομόναχος κ. Κύριλλος Γεωργιάδης. Εἷς δρ. 75, ὁ ἱερεύς κ. Βασίλειος Ἀθανασίου. Δέκα τρεῖς προσήνεγκον ἀνά δρ. 50, οἱ κ.κ. Παρθένιος Δημητρόπουλος ἀρχιμανδρίτης, Ἱερώνυμος Βλαχάκης ἀρχιμανδρίτης, Π. Σωτηρόπουλος οἰκονόμος, Προκόπιος Ἀλεξόπουλος ἱερομόναχος, Δημήτριος Ν. Εὐσταθίου, Γρηγόριος Ἀντωνιάδης ἀρχιμανδρίτης, Λουκᾶς Εὐταξίας Σακελλαρόπουλος, Γεράσιμος Βεργινάδος, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος, Γρηγόριος Παπᾶ Γρηγορίου, ὁ β΄ γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Εὐθύμιος Γλυκᾶς, Δημήτριος Κωνσταντίνου καί Γεννάδιος Σωτηριάδης. Εἷς προσήνεγκε δρ. 40, ὁ κ. Μισαήλ Πιλιβάνης. Ἑπτά προσήνεγκον ἀνά 30 δρ., οἱ κ.κ. Θεόδωρος Λογοθέτης, ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Παυλίδης, Γεώργιος Σακελλάριος, Ἀ. Παπακωνσταντίνου, Σωφρόνιος Παπαναγιώτου καί Παναγιώτης Καλλίνικος. Οἱ δέ λοιποί ἑξήκοντα τέσσαρες προσήνεγκον ἀνά 25 ἕκαστος δραχμάς, ὅπερ ὡρίσθη καί τό κατώτατον ποσόν προσφορᾶς. Εἰσί δέ οὗτοι οἱ ἑξῆς: Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Μαρτῖνος, Ἀγαθάγγελος Τζαβέλας, Δημήτριος Χαϊμανδᾶς, Ἰωάννης ἱερεύς Γραικούσης, Δημήτριος Κωνσταντινίδης οἰκονόμος, Παρθένιος Ἀθανασιάδης, Ἐλευθέριος Καστρινσίου ἀρχιμανδρίτης, Γρηγόριος Καρατζᾶς, Νεκτάριος Παπαγεωργίου, Γαβριήλ Παπᾶ Ἰωάννου, Ἀμφιλόχιος Μαρμαρᾶς, Γεώργιος Γεωργιάδης ἱεροδιάκονος, Ἰωάννης Ζησιμόπουλος, Σωτήριος Ἀσημάκης, Παρθένιος Γιαβόπουλος, Παναγιώτης Στριμμενέας, Νεκτάριος Μαυροκορδᾶτος, Ἀθανάσιος Πάλλης Σακελλάριος, Ἀναστάσιος Ἀδαμαντίου Σακελλάριος. Ἰωάννης Νίκας, Σπυρίδων Σαρρῆς, Ἀνδρέας Οἰκονόμου, Νικόλαος Χατζιδάκης, Θεοδόσιος Δημητριάδης, Σταμάτιος Μανολακίδης, Γρηγόριος Φραγγιαδάκης, Ἄγγελος Βόρσας, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Μηνᾶς Κασιμάτης, Παναγιώτης Πανάπασχος, Παναγιώτης Τζολίνας, Ἀντώνιος Νικηφόρος, Ἀθανάσιος Ὀλύμπιος, Νικόλαος Βλαχάκης, Χρύσανθος Γαρύφαλος, Δωρόθεος Κιοσσές, Γαβριήλ Παπαϊωάννου, Δημήτριος Παπακωνσταντόπουλος, Μιχαήλ Θεοχάρης, Σπυρίδων Κτενᾶς, Ἐμμανουήλ Μαρουλιανός, Νικόλαος Παπαβασιλείου, Μάξιμος Ἰωαννίδης, Νικόδημος Ἀναστ. Ἀδάμ, Εὐσέβιος Ματθόπουλος ἀρχιμανδρίτης, Δαμασκηνός Πολυδώρου, Παρθένιος Βενιέρης, Ἰωάννης Δέρβος, Ἀγάπιος ἱεροδιάκονος, Μισαήλ Λεκόπουλος, Νικόλαος Πλανᾶς. Εὐστράτιος Βιτσιλάκης, Μελχισεδέκ Φρουδάκης, Εὐσέβιος Μοσχονᾶς, Ἠλίας Μαυρουδῆς, Ἀρσένιος Ἀντωνόπουλος, Θεόδωρος Καραμακλῆς, Κωνσταντῖνος Σταπουντζῆς, Γρηγόριος Παρασκευόπουλος, Ἀλέξανδρος Παπαμιχαλόπουλος, Δημήτριος Κλητσίνικας, Θεμιστοκλῆς Δούσης καί Σταμάτιος Ἰωάννου Σταματέλος."

Για την παράθεση του εκτενούς καταλόγου των ιδρυτικών μελών του συλλόγου, ο συγγραφέας της διατριβής σημειώνει τα ακόλουθα:


"Συνεχίζοντας ἡ «Ἀνάπλασις» τήν εὐμενή στάση της ἀπέναντι στόν «Ἱερό Σύνδεσμο», δημοσιεύει ὁλόκληρη τήν προσφώνηση τοῦ Γερμανοῦ, μπροστά στήν ἱδρυτική συνέλευση τῶν κληρικῶν τοῦ ἐθνικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τῆς ἑλληνικῆς πρωτεύουσας. Στόν λόγο του αὐτόν, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀφενός ἐκφράζει τίς σκέψεις καί τά σχέδιά του γιά τόν σύνδεσμο, καί ἀφετέρου ἀναλύει ἕνα πρός ἕνα τά προβλήματα πού ἀντιμετώπιζε ὁ 
ἐφημεριακός κλῆρος. Συγχρόνως ὅμως ἀφουγκράζεται ὁ δυναμικός καί ρέκτης ἐκεῖνος ἱεράρχης τίς δυσκολίες καί τούς ἀγῶνες τῶν ἑλλήνων ρασοφόρων καί ὑπόσχεται κάθε 
συμπαράσταση γιά τήν ἐνίσχυση τῆς θέσεώς των μέσα στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἡ 
οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ κλήρου, σύμφωνα μέ τούς λόγους του, θά ἀποτελέσει τόν βασικότερο στόχο στίς ἐνέργειες τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου». «Γινώσκομεν μεταξύ ὑμῶν –λέει χαρακτηριστικά ὁ φιλοπρόοδος ἐκεῖνος ἀρχιερέας– ἱερεῖς πενομένους καί στερουμένους καί αὐτῶν τῶν ἀναγκαιοτέρων πρός συντήρησιν ἐφοδίων».


Ὡς εὐεργετικό μέτρο συμπαραστάσεως πρός τόν νεόδμητο αὐτόν συνάδελφό της, ἡ 
«Ἀνάπλασις» κρίνει καί τό νά δημοσιεύσει τά ὀνόματα τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ «Ἱεροῦ 
Συνδέσμου», προκαλώντας μέ τόν τρόπο αὐτό τό ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν κληρικῶν, στά 
πέρατα τῆς γῆς, ὅπου ἔφταναν τά τεύχη της. Παραθέτει ἐπίσης καί τήν συνδρομή τοῦ 
καθενός σέ χρήματα, ἀπό τίς ὁποῖες συγκεντρώθηκε, κατά τήν πρώτη ἤδη συνεδρίαση τοῦ 
νέου συλλόγου, τό ποσό τῶν 5.195 δρχ. Τό ποσό αὐτό ὁρίσθηκε γιά τήν περίθαλψη τῶν 
ἀπόρων μελῶν τοῦ Συλλόγου.


Παραθέτουμε τόν ἀρχικό καί ἱδρυτικό αὐτόν κατάλογο, δίνοντας μία μορφή τοῦ 
κλήρου, πού διαβίωνε, κατά τό ἔτος 1890, στό ἀθηναϊκό κέντρο καί τό κεντρικό ἑλληνικό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Μελετώντας τόν κατάλογο, βλέπουμε πρόσωπα πού διαδραμάτησαν σπουδαῖο ρόλο στά ἐκκλησιαστικά πράγματα. Ἐπίσης φαίνονται τά ὀφφίκια τῶν 
κληρικῶν, κάποια ἀπό τά ὁποῖα σύν τῷ χρόνῳ ἐξέλιπαν καί σχεδόν ξεχάσθηκαν, ὅπως ὁ 
σακελλάριος.


Στόν κατάλογο ἀναφέρεται ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος πού ἦταν μέλος καί τῆς 
«Ἀναπλάσεως». Ἐπίσης καί ὁ Νικόλαος Πλανᾶς, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν εὐλαβικό ἱερέα τῶν Ἀθηνῶν, πού ἤδη τιμᾶται ὡς ἅγιος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος."

_____________________Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος-Σωτήριος Φάκας ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 19ος - ΑΡΧΕΣ 20οῦ αἰ. Διδακτορική Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: