ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ μισθολογικής κατηγορίας.

Συνεχίζοντας από το παρόν τεύχος του "Εφημερίου" να ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς συμπρεσβυτέρους μας και Διακόνους σχετικά με την διαμόρφωση από 1-1-2018 των μισθολογικών εξελίξεων και των μισθολογικών κλιμακίων παραθέτουμε παρακάτω στοιχεία, σε συνέχεια με το προηγούμενο τεύχος για τις περιπτώσεις των μισθολογικών κλιμακίων που αφορούν την Μισθολογική Κατηγορία ΤΕ.

Σύμφωνα λοιπόν με την νέα νομοθεσία άρθρο 11 ν. 4354/2015 Κληρικός ο οποίος κατά την 31/12/2017 κατείχε το Μ.Κ. 8 ( με χρόνο υπηρεσίας 14 χρόνια + 10 μήνες), και από τη σύγκριση αποδοχών κατά την 31-12-2015 έλαβε αύξηση ύψους 80 € στο βασικό του μισθό, την οποία επαναλαμβάνουμε λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις και παράλληλα έχει προσωπική διαφορά του ν. 4354/2015 ύψους 150 €. Επίσης κατά την κατάταξή του την 1-1-2016, έχει πλεονάζοντα χρόνο 10 μήνες και αναγνώρισε χρόνο προϋπηρεσίας 2 χρόνια και 6 μήνες με αίτηση που υπέβαλε μετά την 1-1-2016, της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα θα λάβει από 1-1-2018.

Για την περίπτωση του ως άνω Κληρικού- Κληρικών, αν στο διάστημα των 14 χρόνων και 10 μηνών που προσμετρήθηκε για την κατάταξη του προσθέσουμε το διάστημα των 2 χρόνων και 6 μηνών προϋπηρεσίας που αναγνώρισε, ο συνολικός χρόνος για κατάταξη σε Μ.Κ. είναι πλέον 17 χρόνια και 4 μήνες, επομένως από 1-1-2018 που ισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, θα καταταγεί πλέον στο ΜΚ 9 με πλεονάζοντα χρόνο 4 μήνες. Η διαφορά του κλιμακίου που είναι 55 € θα μειώσει την προσωπική διαφορά και παράλληλα θα του χορηγηθεί και το 1/4 της αύξησης.

Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται με την καταβολή της 3ης δόσης της αυξήσεως, η οποία καταβάλλεται κανονικά, αλλά συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.

Είναι αλήθεια πως όλες οι λεγόμενες μισθολογικές εξελίξεις που βασίζονται σε οικονομικές αλλαγές και αναλογίες να μη γίνονται κατανοητές από τους αδελφούς μας γι΄αυτό τον λόγο οι εκκαθαριστές αποδοχών των Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι όντως έχουν επιφορτιστεί με σοβαρή και εξειδικευμένη διακονία, θα πρέπει να τους ενημερώνουν για να μην υπάρχουν αμφιβολίες.

Έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε κληρικός να ενημερώνεται προσωπικά για τις μισθολογικές του εξελίξεις από την Ιερά Μητρόπολη που διακονεί. 

Στο επόμενο τεύχος συν Θεώ, θα παρουσιάσουμε αναλυτικό πίνακα των ως άνω περιπτώσεων για μία πιο ασφαλή και κατανοητή ενημέρωση των αδελφών μας. Ευχαριστώ.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου
Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: