ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Νέες (70) θέσεις Εφημερίων για το 2012

Με το υπ' αριθμ. 4972/2173/7-11-12 Εγκύκλιον Σημείωμα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μας ενημερώνει για την διάθεση προς πλήρωση 70 Εφημεριακών θέσεων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες που μας επισυνάπτει για την Έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: