ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

«Ἐνημέρωσις περί τῶν διά Νόμων καί Κανονισμῶν ὁριζομένων εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν»

Πρωτ. 4265
Αριθμ. Διεκπ. 1833 
Αθήνα 24ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν ὄψει τῆς συντάξεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τό ἔτος 2013 ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τάς, ὑπό Νόμων καί Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προβλεπομένας εἰσφοράς ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων εἰσπράξεων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν κατά τό ἄρθρον 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 Κανονισμοῦ «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» καί τήν ἀπόδοσίν των συννόμως ὡς κάτωθι :
1.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου 7% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων, 
2.Ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἰκήματος 2% ἐπί τῶν προϋπολογιζομένων, 
3.Ὑπέρ τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε 7%,
4.Ὑπέρ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 3%,
5.Ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου 0,50% καί
6.Ὑπέρ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 1%.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τήν ὑφ’ ὑμῶν ἐνημέρωσιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: