ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειας και για τους εφημερίους.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 καταργούνται, από 1.1.2013,τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για όλους τους υπαλλήλους και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ. 

Ειδικότερα: «Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.» (άρθρο μόνο παρ.Γ1.1 του Σχεδίου Νόμου)

Συνεπώς:

- Καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων (500 ευρώ), Πάσχα (250 ευρώ) και αδείας (250 ευρώ) για όλους τους υπαλλήλους: μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου, Δήμων, Δημοτικών ΝΠΔΔ, Δημοτικών Επιχειρήσεων.

- Τα εν λόγω επιδόματα καταργούνται από 1.1.2013. Άρα, το επίδομα Χριστουγέννων θα καταβληθεί κανονικά την 16.12.2012. (άρθρο 16 του ν. 4024/2011) Το επίδομα Πάσχα και το επίδομα αδείας του έτους 2013 δεν θα καταβληθούν στους υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: