ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Διαδικασία απογραφής των Εφημερίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ και θεώρησης των βιβλιαρίων τους για το έτος 2013

Απογραφή όλων των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ 
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα τις πληροφορίες για τη διαδικασία απογραφής των ασφαλισμένων Μητροπολιτών, Εφημερίων κ Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων στον ΟΠΑΔ και θεώρησης των βιβλιαρίων τους για το έτος 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: