ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Πληροφορίες για τον ΕΦΚΑ που αφορούν και τους Εφημερίους.

Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη και για τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου.

Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του Κληρικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου Κληρικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής: 

ΕΤΟΣ     ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2017                             3,33%
2018                             6,67%
2019                           10%
2020                           13,33%.
και επόμενα έτη Η πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% επί των συνταξίμων αποδοχών των προσώπων  του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.
 
Επίσης διευκρινίζεται από την σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η εγκύκλιος άμεσα, τα τυχόν επιπλέον ποσά που θα έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017 και μετά, θα παρακρατηθούν αναδρομικά, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο υπολογίσθηκαν εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο, όπως προβλέπεται από τήν παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016. 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου, Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: