ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για ορισμένες επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους και των σχετικών κρατήσεων που ισχύει βάσει του νέου νόμου 4387/2016 για όλους τους Δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, και συνεπώς για όλους τους κανονικά διοριζόμενους Κληρικούς.

Με τις διατάξεις λοιπόν του άρθρου 8 παρ. του ν. 4387/2016, προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης και επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

Για την ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και τη σχετική πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και μετά: 

α) την έκδοση της αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β/4005), με την οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών (σε προηγούμενη δημοσίευση αναρτήσαμε τα ποσοστά εισφορών) ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν από 1-1-2017 και μετά, 

β) τη λήξη την 31-12-2016 της ισχύος της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α 94) καθώς και 

γ) την έκδοση των αριθμ. οικ. 2/84643/ΔΠΓΚ/25-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΣΔΩΗ-7ΞΧ) και οικ. 2/89217/ ΔΠΓΚ/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) αποφάσεων της Διευθύνσεως Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με τις οποίες εγγράφονται κωδικοί αριθμοί εξόδων (Κ.Α.Ε.) για τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων-κληρικών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επισημαίνονται τα εξής:
 
Συντάξιμες αποδοχές για το υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητος ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπ΄ όψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του κληρικού καθ΄όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος όρος, υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισης του.

Υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο κληρικός
νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ΄ όλη τη διάρκεια που είναι ασφαλισμένος.

Μπορεί οι παραπάνω νόμοι, παράγραφοι άρθρα και εδάφια για πολλούς κληρικούς να είναι άγνωστοι, είναι όμως όλα εκείνα που καθορίζουν πλέον τις ασφαλιστικές εισφορές και συντάξιμες αποδοχές των, ως εκ τούτου κατά την ταπεινή μας άποψη, οι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας θα πρέπει να τους γνωρίζουν για να έχουν προσωπική εκτίμηση και γνώση περί των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.

(συνεχίζεται)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου, Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: