ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνεχίζουμε (προηγούμενη ανάρτηση) την ενημέρωση προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στον νέο νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων- λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών: 

1.α. Από 1.1.2017 και οι Ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από την έναρξη του παραπάνω νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. που συνίσταται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξης, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των Κληρικών, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Το Δημόσιο εξακολουθεί  έως την 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των Κληρικών και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι συντάξεις όσων Κληρικών υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδοτήσεως από την έναρξη του ως άνω νόμου έως 31.12.2016 κανονίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα πάλι με τις διατάξεις του νέου νόμου, συντάξεις όσων Κληρικών έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία αυτή, μεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 132 περί ανωτάτου ορίου σύνταξης. Για τους Κληρικούς υπενθυμίζουμε εκ νέου 70ο έτος ηλκίας και 35ετή συνεχής υπηρεσία.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητος δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του: α) Η επιζών σύζυγος εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. β) Τά νόμιμα τέκνα υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος εφόσον φοιτούν σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κ.λ.π. 2) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας των.

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου, Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: