ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Κατανομή εκατόν ενενήντα (190) θέσεων μονίμων κληρικών

ΘΕΜΑ: «Κατανομή εκατόν ενενήντα (190) θέσεων μονίμων κληρικών» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:
....................................................................................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Κατανέμουμε τις εκατόν ενενήντα (190) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2017, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./179/39553/19-12-2017 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων, της Χώρας λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως: 

Α) Εκκλησία της Ελλάδος: εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις εκ των οποίων οι 14 κατανέμονται στις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 5892/2750/29-12-2017 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Β) Εκκλησία της Κρήτης: δέκα τρεις (13) θέσεις, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 31/16-01-2018 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Γ) Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου: επτά (7) θέσεις. 
1) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου: Δύο (2). 
2) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου: Μία(1). 
3) Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου: Δύο (2). 
4) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας: Μία (1). 
5) Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου και Χάλκης: Μία (1).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Το πλήρες κείμενο εδώ
Η απόφαση εδώ
Το ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: